Ang lalim ng ang dating daan

Rated 3.88/5 based on 613 customer reviews

Dinala ng Diyos ang mga hayop kay Adan “upang tingnan kung ano ang itatawag niya sa bawat isa.” Matapos obserbahan ni Adan ang bawat hayop at bigyan ito ng angkop na pangalan, hindi nakialam si Jehova at binago ang desisyon ni Adan.

Paano ginamit ni Adan sa maling paraan ang kaniyang malayang kalooban, at ano ang naging resulta nito?

Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang kahuli-hulihang baon na tinapay sa matandang lalaki na ketongin.

Dahil dito, tinulungan siya ng ketongin kung papaano matatagpuan ang Ibong Adarna.

19:8) Pero nang maglaon, hindi nila ginamit sa tamang paraan ang kanilang kalayaang magpasiya at sinira nila ang pangakong iyon.

Lagi nating pahalagahan ang ating malayang kalooban, manatili tayong malapít kay Jehova, at sundin ang kaniyang matuwid na mga kahilingan.—1 Cor.

ang lalim ng ang dating daan-56

ang lalim ng ang dating daan-1

ang lalim ng ang dating daan-43

Ang Tamang Daan began a regular programming on NET 25 on June 11, 2001, which was meant only as a counterpoint to Eliseo Soriano's teachings in Ang Dating Daan.Currently, it became a question and answer program about the doctrines of the INC through by e-mail messages by non-members.The name of the program is probably meant to be a pun of the name of Ang Dating Daan, which is Tagalog for "The Old Path", with the INC claiming their program, Ang Tamang Daan is "The Right Path".(a) Ano ang iba’t ibang pananaw ng mga tao sa malayang kalooban?Sinasabi ng ilan na wala naman talagang malayang kalooban ang mga tao dahil itinadhana na ng Diyos ang lahat ng gagawin natin.(b) Ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa ating kalayaang magpasiya, at anong mga tanong ang tatalakayin natin?

Leave a Reply